informacje prawne


1. Prezentacja strony.


Zgodnie z art. 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej użytkownicy strony https://legginsy-push-up.com/ są informowani o tożsamości poszczególnych uczestników w ramach jej wdrażania i monitorowania:

Właściciel: Eddy zimouche
Twórca: Eddy zimouche,

Numer SYRENY: 833155799
Numer SIRET (siedziba): 83315579900020
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR24833155799
Epinal RCS numer A 833 155 799
Adres : Les Forges, 2 rue du pot à l'oiseau, 88390, France
Kierownik publikacji: Legginsy push up – kontakt.legginsy@gmail.com
Kierownikiem publikacji jest osoba fizyczna lub osoba prawna.
Webmaster: Legginsy push up – kontakt.legginsy@gmail.com
Gospodarz: Shopify – 150 Elgin Street 8th Floor Ottawa, Ontario K2P 1L4
Kredyty:


2. Ogólne warunki korzystania z serwisu i oferowanych usług.
Korzystanie ze strony https://legginsy-push-up.com/ oznacza pełną akceptację ogólnych warunków użytkowania opisanych poniżej. Niniejsze warunki użytkowania mogą być w każdej chwili modyfikowane lub uzupełniane, dlatego też użytkownicy strony https://legginsy-push-up.com/ proszeni są o regularne sprawdzanie ich.

Niniejsza witryna jest zwykle dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. O przerwie spowodowanej konserwacją techniczną może jednak zadecydować firma Legginsy push up, która wówczas podejmie próbę przekazania użytkownikom z wyprzedzeniem daty i godziny interwencji.

Strona https://legginsy-push-up.com/ jest regularnie aktualizowana przez Legginsy push up. W ten sam sposób informacje prawne można modyfikować w dowolnym momencie: są one jednak wiążące dla użytkownika, którego zachęca się do jak najczęstszego odwoływania się do nich w celu zapoznania się z nimi.

3. Opis świadczonych usług.
Celem strony https://legginsy-push-up.com/ jest dostarczanie informacji dotyczących całej działalności firmy.

Legginsy push up dokłada wszelkich starań, aby informacje na stronie internetowej https://legginsy-push-up.com/ były jak najbardziej dokładne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, czy to spowodowane przez nią samą, czy przez partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie https://legginsy-push-up.com/ służą wyłącznie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zawarte na stronie https://legginsy-push-up.com/ nie są wyczerpujące. Są one udostępniane z zastrzeżeniem zmian, jakie nastąpiły od czasu ich umieszczenia w Internecie.

4. Ograniczenia umowne dotyczące danych technicznych.
Strona korzysta z technologii JavaScript.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne powstałe w związku z korzystaniem z serwisu. Ponadto użytkownik witryny zobowiązuje się do korzystania z witryny przy użyciu najnowszego sprzętu, niezawierającego wirusów i zaktualizowanej przeglądarki najnowszej generacji.

5. Własność intelektualna i podrabianie.
Legginsy push up jest właścicielem praw własności intelektualnej lub praw użytkowania wszystkich elementów dostępnych w serwisie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania.

Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, adaptacja całości lub części elementów witryny, niezależnie od zastosowanych środków lub procesów, jest zabroniona bez uprzedniej pisemnej zgody: Legginsy push up.

Jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z witryny lub któregokolwiek z jej elementów będzie uważane za naruszenie i ścigane zgodnie z postanowieniami artykułów L.335-2 i nast. Kodeksu własności intelektualnej.

6. Ograniczenia odpowiedzialności.
Legginsy push up nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe w sprzęcie użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do strony https://legginsy-push-up.com/, a wynikające albo z użycia sprzętu niezgodnego ze wskazanymi specyfikacjami, w punkcie 4, albo z pojawienia się błędu lub niezgodność.

Legginsy push up nie może również ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie (takie jak utrata rynku lub utrata możliwości) wynikające z korzystania ze strony https://legginsy-push-up.com/.

Do dyspozycji użytkowników dostępne są interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w obszarze kontaktowym). Legginsy push up zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia wszelkich treści zamieszczonych w tym dziale, które naruszają obowiązujące we Poland przepisy, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W stosownych przypadkach Legginsy push up zastrzega sobie również prawo do zakwestionowania odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, szczególnie w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, niezależnie od użytego środka przekazu (tekst, fotografia, itp.).

7. Zarządzanie danymi osobowymi.
We Pland dane osobowe są chronione w szczególności ustawą nr 78-87 z dnia 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 Kodeksu karnego oraz Dyrektywą Europejską z dnia 24 października 2004 r. , 1995.

Podczas korzystania ze strony https://legginsy-push-up.com/ mogą być zbierane następujące dane: adres URL linków, poprzez które użytkownik wszedł na stronę https://legginsy-push-up.com/, dostawca dostępu do strony „użytkownik”, adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

W każdym przypadku Legginsy push up zbiera dane osobowe użytkownika wyłącznie na potrzeby niektórych usług oferowanych przez witrynę https://legginsy-push-up.com/. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością stanu faktycznego, zwłaszcza gdy samodzielnie je wprowadza. Użytkownik strony https://legginsy-push-up.com/ zostaje wówczas poinformowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji.

Zgodnie z postanowieniami artykułów 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i wolności, każdy użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania i sprzeciwu wobec danych osobowych, które go dotyczą, poprzez złożenie pisemnej i podpisany wniosek, do którego należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, ze wskazaniem adresu, na który należy przesłać odpowiedź.

Żadne dane osobowe użytkownika strony https://legginsy-push-up.com/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, przydzielane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Dopiero hipoteza odkupu Legginsy push up i jego praw pozwoliłaby na przekazanie tych informacji potencjalnemu nabywcy, który z kolei byłby związany takim samym obowiązkiem przechowywania i modyfikowania danych w odniesieniu do użytkownika witryny https://legginsy-push-up.com/.

Strona nie jest zgłoszona do CNIL, ponieważ nie gromadzi danych osobowych. .

Bazy danych chronione są przepisami ustawy z dnia 1 lipca 1998 r. transponującej dyrektywę 96/9 z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych.

8. Linki hipertekstowe i pliki cookies.
Strona https://legginsy-push-up.com/ zawiera pewną liczbę hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą Legginsy push up. Jednakże Legginsy push up nie jest w stanie zweryfikować zawartości odwiedzanych stron, w związku z czym nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności.

Przeglądanie witryny https://legginsy-push-up.com/ może spowodować instalację plików cookie na komputerze użytkownika. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z poruszaniem się komputera po witrynie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji w serwisie, a także umożliwienie różnorodnych pomiarów ruchu.

Odmowa instalacji pliku cookie może spowodować brak dostępu do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookies:

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka narzędzi (piktogram w kształcie koła zębatego w prawym górnym rogu) / opcje internetowe. Kliknij Prywatność i wybierz Blokuj wszystkie pliki cookie. Potwierdź OK.

W przeglądarce Firefox: w górnej części okna przeglądarki kliknij przycisk Firefox, a następnie przejdź do zakładki Opcje. Kliknij kartę Prywatność. Ustaw Reguły przechowywania na: Użyj niestandardowych ustawień historii. Na koniec usuń zaznaczenie, aby wyłączyć pliki cookie.

W przeglądarce Safari: Kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany przez trybik). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Ustawienia treści. W sekcji „Cookies” możesz zablokować pliki cookies.

W przeglądarce Chrome: kliknij w prawym górnym rogu przeglądarki piktogram menu (symbolizowany przez trzy poziome linie). Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij Preferencje. W zakładce „Prywatność” możesz zablokować pliki cookies.

9. Prawo właściwe i przyznanie jurysdykcji.
Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony https://legginsy-push-up.com/ podlegają prawu francuskiemu. Jurysdykcję wyłączną przyznają właściwe sądy w Paryżu.

10. Główne przepisy, których to dotyczy.
Ustawa nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r., w szczególności zmieniona ustawą nr 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 r. dotyczącą przetwarzania danych, plików i swobód.

Ustawa nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. dotycząca zaufania do gospodarki cyfrowej.

11. Słowniczek.
Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się, korzystając z ww. serwisu.

Dane osobowe: „informacje, które umożliwiają w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, identyfikację osób fizycznych, których dotyczą” (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).