OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I UŻYTKOWANIA

----

PRZEGLĄD

Ta strona jest obsługiwana przez Legginsy push up. Na tej stronie terminy "my", "nas" i "nasz" odnoszą się do Legginsy push up. Legginsy push up oferuje tę stronę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne na tej stronie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag określonych tutaj.

Odwiedzając tę stronę i / lub kupując którykolwiek z naszych produktów, użytkownik angażuje się w naszą "Usługę" i zgadza się na przestrzeganie następujących warunków ("Warunki", "Warunki", "Warunki"), w tym wszelkich dodatkowych warunków, warunków i zasad, do których odnoszą się i / lub hiperłącza w niniejszym dokumencie. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników tej witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy przeglądają witrynę, są sprzedawcami, klientami, handlowcami i / lub współtwórcami treści.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami sprzedaży i użytkowania przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny internetowej lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp lub korzystając z dowolnej części tej witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wszystkie warunki niniejszej umowy, nie może uzyskiwać dostępu do witryny internetowej ani korzystać z żadnych usług oferowanych w witrynie. Jeśli niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków sprzedaży i użytkowania.

Wszystkie nowe funkcje i narzędzia dodane do tego sklepu w późniejszym terminie będą również podlegać niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży i Użytkowania. Z najnowszą wersją Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Użytkowania poprzez opublikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Nasz sklep jest hostowany przez Shopify Inc. Dostarczają nam platformę handlu elektronicznego, która pozwala nam sprzedawać nasze produkty i usługi.


ARTYKUŁ 1 - WARUNKI KORZYSTANIA Z NASZEGO SKLEPU INTERNETOWEGO

Akceptując niniejsze Warunki sprzedaży i użytkowania, użytkownik oświadcza, że osiągnął pełnoletniość w swoim kraju, stanie lub prowincji zamieszkania oraz że wyraził zgodę na korzystanie z tej witryny przez osoby niepełnoletnie pozostające na jego utrzymaniu.

Korzystanie z naszych produktów w jakimkolwiek nielegalnym lub niedozwolonym celu jest zabronione, a w trakcie korzystania z Usługi nie wolno naruszać przepisów prawa obowiązujących w jurysdykcji użytkownika (w tym między innymi praw autorskich).

Zabrania się przesyłania jakichkolwiek robaków, wirusów lub innego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Wszelkie naruszenia lub pogwałcenia niniejszych Warunków będą skutkować natychmiastowym zakończeniem świadczenia Usług.


ARTYKUŁ 2 - WARUNKI OGÓLNE

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Usług dowolnej osobie w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w sposób niezaszyfrowany, co obejmuje (a) transmisje przez różne sieci; oraz (b) zmiany mające na celu dostosowanie się do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o kartach kredytowych są zawsze szyfrowane podczas transmisji przez sieci.

Użytkownik zgadza się nie powielać, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi lub korzystania z Usługi, ani żadnego dostępu do Usługi lub kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest Usługa, bez naszej uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone dla wygody użytkownika i nie ograniczają ani nie wpływają na niniejsze Warunki.


SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I AKTUALNOŚĆ INFORMACJI

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje dostępne na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Zawartość tej witryny jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać jako na jedynym źródle informacji przy podejmowaniu decyzji bez uprzedniego skonsultowania się z bardziej dokładnymi, kompletnymi i aktualnymi źródłami informacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się polegać na treściach przedstawionych na tej stronie, robi to na własne ryzyko.

Niniejsza witryna może zawierać pewne wcześniejsze informacje. Takie wcześniejsze informacje, ze względu na swój charakter, nie są aktualne i są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie jesteśmy zobowiązani do aktualizowania informacji na naszej stronie. Użytkownik zgadza się, że jego obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.


ARTYKUŁ 4 - ZMIANY USŁUG I CEN


Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia i w dowolnym momencie.

Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.


ARTYKUŁ 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem naszej strony internetowej. Te produkty lub usługi mogą być dostępne w ograniczonych ilościach i mogą być zwracane lub wymieniane wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej przedstawić kolory i zdjęcia naszych produktów, które pojawiają się w naszym sklepie. Nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na ekranie komputera będą dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub usług dowolnej osobie w dowolnym obszarze geograficznym lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów


Wszystkie opisy produktów i ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania oferowania dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty usług lub produktów przedstawione na tej stronie są nieważne tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych towarów uzyskanych lub zakupionych przez użytkownika spełni jego oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.


SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ ROZLICZEŃ I INFORMACJI O KONCIE

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego przez użytkownika. Możemy, według własnego uznania, zmniejszyć lub anulować ilości zakupione na osobę, na gospodarstwo domowe lub na zamówienie. Takie ograniczenia mogą obejmować zamówienia złożone przez lub z tego samego konta klienta, tej samej karty kredytowej i/lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub adresu wysyłki. W przypadku zmiany lub anulowania zamówienia możemy podjąć próbę powiadomienia użytkownika, kontaktując się z nim pod adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które w naszej wyłącznej ocenie mogą wydawać się pochodzić od sprzedawców, odsprzedawców lub dystrybutorów.

Użytkownik zgadza się podawać aktualne, kompletne i dokładne informacje o zamówieniu i koncie dla wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i inne informacje, w tym adres e-mail, numery kart kredytowych i daty ważności, abyśmy mogli sfinalizować transakcje i skontaktować się z użytkownikiem w razie potrzeby.

Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce zwrotów.
ARTYKUŁ 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNE

Możemy zapewnić użytkownikowi dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie mamy kontroli ani wpływu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi na zasadzie "tak jak jest" i "w miarę dostępności", bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności prawnej wynikającej z lub w związku z korzystaniem z tych opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jeśli użytkownik korzysta z jakichkolwiek opcjonalnych narzędzi oferowanych w Witrynie, robi to na własne ryzyko i według własnego uznania oraz powinien zapoznać się z warunkami, na jakich takie narzędzia są oferowane przez odpowiednich dostawców zewnętrznych.

W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i/lub funkcje w naszej witrynie (w tym nowe narzędzia i zasoby). Te nowe funkcje i usługi będą również podlegać niniejszemu Regulaminowi.


ARTYKUŁ 8 - LINKI STRON TRZECICH

Niektóre treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały stron trzecich.

Linki osób trzecich na tej stronie mogą przekierowywać użytkownika do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za sprawdzanie lub ocenę treści lub dokładności takich stron i nie gwarantujemy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, strony internetowe, produkty, usługi lub inne elementy dostępne na lub z takich stron osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w związku z zakupem lub korzystaniem z jakichkolwiek towarów, usług, zasobów, treści lub innych transakcji przeprowadzanych w związku z takimi stronami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z politykami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że są one zrozumiałe przed zaangażowaniem się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów tych osób trzecich należy kierować do tych osób trzecich.


ARTYKUŁ 9 - KOMENTARZE, SUGESTIE I INNE PROPOZYCJE UŻYTKOWNIKÓW

Jeśli na naszą prośbę użytkownik prześle określone treści (na przykład w celu wzięcia udziału w konkursach) lub jeśli bez naszej prośby użytkownik prześle kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, czy to online, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub w inny sposób (łącznie "Komentarze"), użytkownik udziela nam nieograniczonej, nieodwołalnej licencji na edytowanie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie i wykorzystywanie w inny sposób w dowolnych mediach wszelkich przesłanych nam Komentarzy. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani do (1) zachowania poufności jakichkolwiek informacji zwrotnych; (2) wypłacania komukolwiek jakiegokolwiek wynagrodzenia za przekazane informacje zwrotne; lub (3) odpowiadania na jakiekolwiek informacje zwrotne.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które naszym zdaniem, według naszego wyłącznego uznania, są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, obelżywe, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub które naruszają jakąkolwiek własność intelektualną lub niniejszy Regulamin.

Użytkownik zgadza się pisać komentarze, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, reklamy lub innych praw osobistych lub własnościowych. Użytkownik zgadza się również, że jego komentarze nie będą zawierać żadnych niezgodnych z prawem, oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Użytkownik nie może używać fałszywego adresu e-mail, podawać się za kogoś, kim nie jest, ani próbować wprowadzać w błąd nas i/lub osoby trzecie co do pochodzenia swoich komentarzy. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie publikowane przez siebie komentarze i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez użytkownika lub osoby trzecie.


ARTYKUŁ 10 - DANE OSOBOWE

Przekazywanie danych osobowych w naszym sklepie podlega naszej Polityce prywatności. Kliknij tutaj, aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.


ARTYKUŁ 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIA

Czasami na naszej stronie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat lub opłat, wysyłki produktów, czasu dostawy i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub przeoczeń oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej są niedokładne. , w dowolnym momencie i bez powiadomienia (w tym po złożeniu przez Ciebie zamówienie).

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania ani wyjaśniania informacji zawartych w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Przy wyciąganiu wniosku, że informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane, nie należy brać pod uwagę żadnej określonej daty aktualizacji lub odświeżenia w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej.ARTYKUŁ 12 – ZABRONIONE UŻYTKOWANIE

Oprócz zakazów określonych w Ogólnych warunkach sprzedaży i użytkowania, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w celach niezgodnych z prawem; (b) nawoływania innych do podejmowania nielegalnych działań lub uczestniczenia w nich; (c) naruszać jakiekolwiek regionalne rozporządzenie lub jakiekolwiek międzynarodowe, federalne, prowincjonalne lub stanowe prawo, zasadę lub przepis; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa osób trzecich; (e) nękanie, wykorzystywanie, obrażanie, krzywdzenie, zniesławianie, oczernianie, dyskredytowanie, zastraszanie lub dyskryminowanie kogokolwiek ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) przekazywania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w sposób zagrażający funkcjonalności lub działaniu Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, niezależnej witryny internetowej lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, wyłudzania informacji, przechwytywania, wyłudzania, przeszukiwania, przeszukiwania lub skanowania sieci (lub jakichkolwiek innych zasobów); (j) w celach sprośnych lub niemoralnych; lub (k) w celu naruszenia lub obejścia środków bezpieczeństwa naszej Usługi, jakiejkolwiek innej strony internetowej lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania przez Ciebie z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny internetowej w przypadku naruszenia jakichkolwiek zabronionych zastosowań.


ARTYKUŁ 13 – WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że korzystanie z naszej Usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne i wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że jakiekolwiek wyniki uzyskane w wyniku korzystania z Usługi będą dokładne i wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć Usługę na czas nieokreślony lub anulować Usługę w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie lub niemożność korzystania z Usługi odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane do Ciebie za pośrednictwem Usługi są (o ile wyraźnie nie postanowiono przez nas inaczej) dostarczane „takie, jakie są” i „w miarę dostępności” do Twojego użytku, bez reprezentacji, bez gwarancji i bez jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszystkie dorozumiane gwarancje wartości handlowej lub jakości, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym przypadku Legginsy push up, nasi dyrektorzy, funkcjonariusze, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy i licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe szkody. , karne, specjalne lub szkody wtórne dowolnego rodzaju, w tym między innymi utratę zysków, przychodów, oszczędności, danych, kosztów wymiany lub podobnych szkód, czy to wynikających z umowy, czynu niedozwolonego (nawet w wyniku zaniedbania), odpowiedzialności całkowitej lub innej, wynikających z korzystania z jakiejkolwiek usługi lub produktu z tej Usługi lub w związku z wszelkimi innymi roszczeniami związanymi w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi z wszelkimi błędami lub pominięciami w jakiejkolwiek treści lub jakąkolwiek utratą lub uszkodzeniem jakichkolwiek rodzaju powstałego w wyniku korzystania z Usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) zamieszczonych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem Usługi, nawet jeśli zostałeś poinformowany o możliwości ich wystąpienia. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wtórne lub przypadkowe, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.ARTYKUŁ 14 – ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Legginsy push up, naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników w związku z wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym uzasadnione honoraria adwokackie, wniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią w wyniku lub w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania lub dokumentów, do których się one odnoszą, lub naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw strony trzeciej.


ARTYKUŁ 15 – ROZDZIELNOŚĆ

W przypadku, gdy postanowienie niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niemające zastosowania, postanowienie to może mimo to być stosowane w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, a część niemająca zastosowania należy uznać za odrębną od niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania, to oddzielenie nie powinno mieć wpływu na ważność i zastosowanie wszystkich pozostałych pozostałych postanowień.


ARTYKUŁ 16 – ROZWIĄZANIE

Zobowiązania i zobowiązania zaciągnięte przez strony przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy dla wszystkich celów.

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Użytkowania obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nie. Możesz rozwiązać niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeżeli według własnego uznania uznamy, że poniosłeś porażkę lub jeśli podejrzewamy, że nie byłeś w stanie przestrzegać warunków niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania, możemy również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie bez powiadomienia z góry i pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do daty rozwiązania umowy włącznie i/lub możemy odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub dowolnej ich części).


ARTYKUŁ 17 – CAŁOŚĆ UMOWY

Jakiekolwiek niewykonanie lub niestosowanie z naszej strony jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania nie powinno stanowić zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania lub wszelkie inne zasady lub zasady operacyjne, które publikujemy na tej stronie lub w odniesieniu do Usługi, stanowią całość porozumienia i umowy między Tobą a nami i regulują korzystanie z Usługi przez Ciebie oraz zastępują wszelką komunikację, propozycje oraz wszystkie wcześniejsze i jednoczesne umowy, ustne lub pisemne, pomiędzy Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania).

Jakakolwiek niejasność dotycząca interpretacji niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania nie może być interpretowana na niekorzyść strony sporządzającej.


ARTYKUŁ 18 – PRAWO OBOWIĄZUJĄCE

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży i użytkowania, a także wszelkie inne odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym we Poland.

ARTYKUŁ 19 – MODYFIKACJE OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I KORZYSTANIA

Z najnowszą wersją Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do aktualizacji, modyfikacji lub wymiany dowolnej części niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania poprzez publikację aktualizacji i zmian na naszej stronie. Twoim obowiązkiem jest regularne odwiedzanie naszej witryny w celu sprawdzania zmian. Dalsze korzystanie z naszej witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek modyfikacji niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania oznacza akceptację tych modyfikacji.


ARTYKUŁ 20 – DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące Ogólnych warunków sprzedaży i użytkowania należy przesyłać do nas na adres kontakt.legginsy@gmail.com

Nazwy handlowe : EDDY ZIMOUCHE
Adres pocztowy : 2 RUE DU POT A L’OISEAU 88390 LES FORGES
Numer syreny : 833155799
Numer SIRET (siedziba) : 83315579900020